Bartek175

15 tekstów – auto­rem jest Bar­tek175.

Miłość, je­dyny im­puls elek­tryczny pot­ra­fiący prze­nosić góry. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 września 2011, 19:45

ktoś kto nig­dy nie upadł, nig­dy nie będzie kimś! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 czerwca 2011, 14:33

Sko­ro życie da­je śmerć to śmierc da­je żywot? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 grudnia 2010, 23:01

Jed­ni mówią że miłość to naj­piękniej­szy stan w ja­kim by­li, in­ni zaś że miłość to nic przy tym co się złego dzieje na tym świecie. Kto ma rac­je, ci co uważają ją za nies­kończo­ność czy za ze­ro? Według mnie jed­ni i drudzy mają rac­je, po­nieważ miłość jest za­razem dob­rem i złem, ra­dością i smut­kiem, wzlo­tami i upad­ka­mi. Czy więc na­leży kochać czy nie? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 października 2010, 21:33

Śmierć to nie jest według mnie sza­ta z czaszką i dwiema dłońmi w których trzy­ma ko­se ,tyl­ko jest to piękna ko­bieta która niesie ze sobą spokój ,uko­jenie i poczu­cie bez­pie­czeństwa! Dla­tego jak poczu­je że przyszedł na mnie czas to się od­pi­cuje na bóstwo! 

myśl
zebrała 15 fiszek • 22 października 2010, 18:58

miłość jest jak po­lity­ka ,każdy ma in­ne zda­nie na ten temat! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 października 2010, 21:29

!Nie ważne jak się człowiek za­kocha szczęśli­wie i nie­szczęśli­wie to i tak ro­zum będzie się cie­szyć bo wte­dy i tyl­ko wte­dy ma wakacje! 

myśl
zebrała 21 fiszek • 6 października 2010, 16:11

Po co mam żyć sko­ro ni­kogo nie mam? Po co mam umierać jes­li nikt te­go nie zauważy? 

myśl
zebrała 37 fiszek • 4 października 2010, 18:37

Cze­mu wys­tar­czy chwi­la i można się za­kochać a pot­rze­ba dni, ty­god­ni żeby zapomnieć? 

myśl
zebrała 20 fiszek • 16 września 2010, 15:34

W życiowym biegu na­leży biec ra­zem ze zna­jomy­mi i rodziną, jeśli wy­bijesz się od nich szyb­ko i będziesz biegł sa­mot­nie to kiedy do­bieg­niesz do me­ty zo­baczysz że przed, obok i za tobą nie ma nikogo. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 18 sierpnia 2010, 10:59
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność